Podmienky

Podmienky

Dátum účinnosti: 9/2017

Všetok dizajn webovej stránky, text, grafika, logá, ikony tlačidiel, obrázky, zvukové klipy, ich výber a usporiadanie sú autorským právom © 2011 ILONA, INC. a jej pridružených spoločností, všetky práva vyhradené, pokiaľ nie je uvedené inak. Kompilácia (čo znamená zhromažďovanie, usporiadanie a zostavovanie) všetkého obsahu na tejto webovej stránke je výhradným vlastníctvom spoločnosti ILONA, INC. ("ILONA") a je chránená americkými a medzinárodnými zákonmi o autorských právach. Všetok softvér použitý na tejto stránke je majetkom spoločnosti ILONA alebo jej dodávateľov softvéru a je chránený americkými a medzinárodnými zákonmi o autorských právach. Je udelené povolenie na elektronické kopírovanie a tlač častí tejto webovej stránky v tlačenej podobe, a to výhradne za účelom zadania objednávky u spoločnosti ILONA alebo používania tejto webovej stránky ako zdroja nákupu. Akékoľvek iné použitie materiálov na tejto webovej stránke – vrátane reprodukcie na iné účely, ako sú tie, ktoré sú povolené vyššie, úpravy, distribúcie, opätovného publikovania, prenosu, zobrazovania alebo predvádzania – bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ILONA je prísne zakázané. 

Všetky materiály a informácie prezentované ILONA sú určené len na vzdelávacie alebo informačné účely. Vaše používanie tejto webovej stránky podlieha týmto zmluvným podmienkam. US Food & Drug Administration (FDA) nevyhodnotila žiadne vyhlásenia o produkte (produktoch) na tejto webovej stránke alebo hlásené výsledky, ak nejaké existujú, sa nemusia nevyhnutne vyskytnúť u všetkých jednotlivcov. Tieto vyhlásenia a produkty nie sú určené na diagnostiku, liečbu, liečenie alebo prevenciu akéhokoľvek stavu alebo choroby. ILONA nedáva ani nemá v úmysle poskytnúť žiadne odpovede na otázky súvisiace s medicínou a táto webová stránka nie je určená na použitie ako medicínsky zdroj. AK POTREBUJETE LEKÁRSKU POMOC, OKAMŽITE ZAVOLAJTE SVOJHO LEKÁRA.

Obsah tretej strany

 

ILONA môže poskytovať obsah tretích strán, vrátane, bez obmedzenia, zákazníckych blogov, komentárov a odkazov na stránky tretích strán („Obsah tretích strán“) ako službu tým, ktorí sa zaujímajú o tieto informácie. ILONA nemonitoruje, neschvaľuje ani nemá žiadnu kontrolu nad žiadnym obsahom tretích strán. ILONA nezaručuje, neschvaľuje ani neprijíma presnosť alebo úplnosť akéhokoľvek obsahu tretích strán. ILONA nezodpovedá za aktualizáciu alebo kontrolu obsahu tretích strán. Obsah tretích strán používate na vlastné riziko.

Ochranné známky

ILONA.COM, ILONA a všetky hlavičky stránok, vlastná grafika a ikony tlačidiel sú servisnými značkami, ochrannými známkami a/alebo obchodným odevom ILONA a nesmú sa používať v spojení so žiadnym produktom alebo službou, ktoré ILONA žiadnym spôsobom neponúka. ktoré by mohli spôsobiť zmätok medzi zákazníkmi alebo akýmkoľvek spôsobom znevažujúcim alebo diskreditujúcim ILONU. Všetky ostatné ochranné známky, názvoslovie produktov a názvy alebo logá spoločností, ak nejaké existujú, uvedené v tomto dokumente sú majetkom ich príslušných vlastníkov. 

dementi

ILONA POSKYTUJE TÚTO STRÁNKU A JEJ OBSAH NA ZÁKLADE „TAK AKO SÚ“ A NEPOSKYTUJE ŽIADNE PREHLÁSENIA ANI ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ, S OHĽADOM NA PREVÁDZKU TEJTO STRÁNKY, INFORMÁCIE, OBSAH, MATERIÁLY V PRODUKTOCH, ALEBO TÁTO STRÁNKA. V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SA ILONA ZRIEKA VŠETKÝCH TAKÝCHTO PREHLÁSENÍ A ZÁRUK, VRÁTANE NAPRÍKLAD ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. NAVYŠE ILONA NEVYHLASUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE INFORMÁCIE DOSTUPNÉ CEZ TÚTO STRÁNKU SÚ PRESNÉ, ÚPLNÉ ALEBO AKTUÁLNE. Informácie o cene a dostupnosti sa môžu zmeniť bez upozornenia. Vrátenie tovaru bude podliehať našej všeobecnej politike vrátenia. ILONA NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VZNIKNUTÉ Z ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY. TOTO JE KOMPLEXNÉ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI, KTORÉ SA VZŤAHUJE NA VŠETKY ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, PRIAMYCH, NEPRIAMECH, NÁHODNÝCH, TRESTNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, STRATY ÚDAJOV, PRÍJMU ALEBO NÁHRADY ZISKOV ZO ZISKU. STRANY.

Rozhodné právo

Túto stránku vytvorila a spravuje ILONA v štáte Colorado, USA Zákony štátu Colorado sa ako také budú riadiť zákonmi štátu Colorado bez toho, aby sa uplatňovali akékoľvek princípy konfliktu zákonov. ILONA si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny na svojej webovej stránke a v týchto prehláseniach a podmienkach.

Naša adresa

ILONA, INC. 3201 E 2. AVE. STE. 300, DENVER, CO 80206 USA

Informácie o výrobku

Produkty zobrazené na tejto webovej stránke je možné objednať a dodať iba v rámci USA a Kanady. Produkty ILONA zobrazené na tejto webovej stránke môžu byť dostupné vo vybraných maloobchodných predajniach ILONA v USA a na niektorých zahraničných trhoch. Všetky ceny zobrazené na tejto webovej lokalite sú uvádzané v amerických dolároch a sú platné a účinné iba v USA. Všetky produkty zakúpené na tejto webovej lokalite by sa mali používať iba v súlade s pokynmi, opatreniami a pokynmi výrobcu. Ak niektorá maloletá používa akýkoľvek tovar alebo produkty od ILONA, malo by to byť až po prerokovaní produktu zákonným alebo rodičovským zástupcom s lekárom maloletej osoby.

Program ochrany pred podvodmi

V rámci našich postupov spracovania objednávok kontrolujeme všetky prijaté objednávky z hľadiska podvodu alebo iného typu neoprávnenej alebo nezákonnej činnosti. Vyhradzujeme si právo odmietnuť spracovanie objednávky z dôvodu podozrenia z podvodu alebo neoprávnenej či nezákonnej činnosti. V takom prípade môžeme odmietnuť vašu objednávku alebo vám naše oddelenie služieb zákazníkom môže zavolať na uvedené telefónne číslo, aby potvrdilo vašu objednávku. Vyhradzujeme si tiež právo zrušiť akékoľvek účty alebo odmietnuť zásielku na určité adresy z dôvodu podozrenia z podvodu alebo neoprávnenej či nezákonnej činnosti. Tieto opatrenia prijímame na ochranu našich zákazníkov, ako aj nás samých pred podvodmi alebo inou neoprávnenou alebo nezákonnou činnosťou.

Komentáre, spätná väzba a iné príspevky

ILONA.COM víta vaše pripomienky a spätnú väzbu týkajúcu sa tejto webovej stránky a jej produktov a služieb. So všetkými informáciami, materiálmi, návrhmi, nápadmi alebo komentármi zaslanými ILONA.COM sa nebude zaobchádzať ako s dôvernými, vlastníckymi alebo obchodnými tajnými informáciami a odoslaním takýchto informácií udeľujete ILONA.COM neodvolateľnú a neobmedzenú licenciu na používanie, úpravu, reprodukovať, prenášať, zobrazovať a distribuovať takéto informácie na akýkoľvek účel. Pokiaľ to nevyžaduje zákon, ILONA.COM nepoužije vaše meno v súvislosti s akýmikoľvek takýmito informáciami, materiálmi, návrhmi, nápadmi alebo komentármi bez vášho predchádzajúceho písomného súhlasu.